Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego [nazwa sklepu], działającego pod adresem [adres strony internetowej].

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Botanical Roots Sebastian Szmyrgała, 23-204 Kraśnik, Ul Gen. Włdysława Sikorskiego 22,                       NIP: 7151708812, REGON: 368116217.

Cele przetwarzania danych osobowych Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

realizacji zamówień
kontaktu w sprawie zamówień
obsługi reklamacji
obsługi zwrotów
marketingu bezpośredniego (w przypadku wyrażenia na to zgody)

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych osobowych Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia, np. firmom kurierskim czy płatniczym. Dane mogą być również przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie marketingu bezpośredniego, jednak tylko w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta.

Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także do celów marketingowych, jednak nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu.


Zabezpieczenie danych osobowych Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym dostępem czy ujawnieniem.


Wszyscy nasi klienci mają prawo do:

a) Wglądu w swoje dane osobowe, b) Modyfikacji swoich danych osobowych, c) Żądania usunięcia swoich danych osobowych, d) Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, e) Sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, f) Przenoszenia swoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dbamy o bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych. Dlatego stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub zniszczeniem.


Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub jest to niezbędne do realizacji umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności lub sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami drogą mailową  email:sebastianszmyrgala@yahoo.com lub telefonicznie , tel 604 55 93 16 w godzinach 10.00-16.00 od Poniedziałku do Piątku.